BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT

Post Page Advertisement [Top]REGLAMENT DE RÈGIM INTERNEl present Reglament de Règim Intern (RRI) té com a finalitat regular l’organització i el funcionament intern dels equips de Competició, Base i Formació del Bàsquet Ateneu Montserrat.

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Reglament serà d’aplicació en els àmbits següents :

PERSONAL:
Els esportistes inscrits en els equips des de la formalització de la inscripció fins a la seva baixa.
Monitors, entrenadors i personal tècnic i administratiu dels equips al llarg de la seva vinculació amb el Club.
Pares/mares/tutors dels esportistes des del moment de la inscripció del seu fill fins a la seva baixa, en aquells aspectes que els siguin aplicables Persones o entitats que de forma puntual o temporal formin part de les activitats.

ESPAI:
Les instal·lacions esportives usades habitualment pels equips del Club en partits, entrenaments o activitats utilitzats per la cessió d’altres estaments o entitats.
Qualsevol instal·lació, espai o edifici, utilitzat pels equips del Club de forma puntual per a partits, entrenaments o activitats.

TEMPS:
Al llarg del temps ordinari d’ús segons els horaris dels partits, entrenaments, activitats i calendari general de competició.


2. ENTRENADORS/ES I EDUCADORS/ES

DRETS:
• Exercir la seva funció dins del grup o equip assignat d'acord amb l'ideari del Club Bàsquet Ateneu Montserrat i les directrius marcades per la Coordinació i Direcció Tècnica.
• Ser informats dels assumptes relacionats amb les activitats de bàsquet en general i les decisions que els afectin a ells o al seu equip.
• Ser tractats amb correcció i respecte per tots els integrants dels equips del Club.
• Utilitzar els mitjans materials i els recursos proporcionats pel Club per a la correcta realització del seu treball i la seva formació tècnica, i d'acord amb les normes que en cada cas es determinin.
• Ser escoltats i presentar peticions, suggeriments o queixes davant de la Coordinació i/o Direcció Tècnica de forma verbal o escrita.

DEURES:
• Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec segons les directrius generals, metodologia i continguts fixats per la Coordinació i/o Direcció Tècnica, exercint la seva funció amb la competència adequada.
• Complir escrupolosament els horaris establerts per a les diferents activitats (partits, entrenaments, desplaçaments, etc.). En cas de preveure amb antelació l’impossibilitat d'assistir a una activitat l'afectat, inicialment, tractarà de resoldre-ho o recorrerà al Coordinador corresponent evitant en qualsevol cas que una activitat convocada quedi sense atendre.
• Participar, després de la convocatòria oportuna, en aquelles activitats organitzades pel Club de forma puntual i assistir a les reunions a què siguin convocats pel Coordinador. • Tractar amb respecte els seus esportistes, atenent els seus dubtes i requeriments, evitant preferències i sent tothora l'exemple necessari que contribueixi a la formació integral dels nostres nois/es.
• Participar en les diferents activitats amb l'equipació adequada vetllant perquè els seus esportistes portin la roba indicada.
• Atendre les consultes dels pares/mares/tutors en referència a temes que afectin els seus fills/es en un horari que no interfereixi l'activitat.
• Tractar amb respecte totes les persones i entitats implicades en l'activitat que desenvolupen (jugadors i entrenadors contraris, públic, àrbitres i auxiliars, estament federatiu, etc.) evitant qualsevol actitud o gest que pugui crear, contribuir, encoratjar o encobrir accions que puguin generar altercats o violència en qualsevol moment del desenvolupament de les seves funcions.
• Preocupar-se de la seva formació tècnica permanent.
• Portar un control de l'assistència dels seus esportistes als entrenaments. (comunicar la falta d’assistència a...)
• Emplenar aquells informes o aportar les dades que, sobre la funció que realitzen, els siguin sol·licitades pels Coordinadors.
• Vetllar pel bon ús de totes les instal·lacions, espais o edificis utilitzats durant el desenvolupament de les activitats i, en finalitzar, tenir cura que tot quedi en l'estat que correspongui (materials utilitzats, dutxes i aixetes, llums, cistelles, portes, etc.)


3. ESPORTISTES

DRETS:
• Tots els esportistes que pertanyin als equips del Bàsquet Ateneu Montserrat tenen dret a rebre una preparació que els ajudi en la seva formació integral com a persones mitjançant una transmissió de valors i normes per part dels seus responsables, així com a una formació físico-tècnica adaptada a les seves capacitats i edat.
• Tots els esportistes del Bàsquet Ateneu Montserrat tindran dret a accedir als diferents nivells esportius i/o equips de competició sense més limitació que les derivades del seu aprofitament, la seva actitud i de les seves condicions per a l'esport.
• Tots els esportistes del Bàsquet Ateneu Montserrat tenen dret a rebre els ensenyaments i preparació adequats segons la seva edat per iniciar-se o perfeccionar-se en l’esport. Per a això el Club posarà a la seva disposició:
o Un o dos entrenadors per grup i/o equip.
o Vetllarà per tenir unes instal·lacions esportives adequades.
o Vetllarà per aconseguir horaris adequats d'entrenament.
• Tots els esportistes tindran dret que els seus entrenadors vetllin tothora pel seu benestar i integritat física i moral, i la seva dignitat personal.
• Presentar a la Direcció Tècnica aquelles al·legacions, peticions o denúncies que cregui pertinents davant del que consideri un abús o una lesió als seus drets.

DEURES:
• Aportar qualsevol tipus de documentació que li sigui requerida per inscriure’s al Club o a la Federació.
• Abonar les quotes.
• Assistir puntualment als entrenaments establerts amb la roba adequada i realitzant amb aprofitament totes les tasques assenyalades per l'entrenador.
• Assistir puntualment als partits i/o activitats a què fos convocat en les millors condicions físiques i amb l'equipació esportiva que es determini.
• Justificar al seu entrenador totes les faltes d'assistència a partits o a entrenaments, amb la major antelació possible o, posteriorment, en casos de força major.
• Comportar-se sempre amb correcció i respecte en partits, desplaçaments i entrenaments, amb companys, jugadors contraris, entrenadors, àrbitres i qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat a desenvolupar.
• Tractar amb respecte totes les persones i entitats implicades en l'activitat que desenvolupen (jugadors i entrenadors contraris, públic, àrbitres i auxiliars, estament federatiu, etc.) evitant qualsevol actitud o gest que pugui crear, contribuir, encoratjar o encobrir accions que puguin generar altercats o violència en qualsevol moment del desenvolupament de les seves funcions.
• Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres del club, evitant qualsevol tipus de discriminació.
• Usar i cuidar correctament totes les instal·lacions i materials que utilitzi en l'activitat desenvolupada, tant els propis com els dels equips rivals.
• Respectar les decisions de l'entrenador.
• Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives del Club proposades per a una millora de la preparació esportiva, la convivència o el funcionament.


4. PARES I MARES (TUTORS)

El Club té el ple convenciment que la participació i implicació dels pares i mares dels nostres jugadors és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte. Sense ells, especialment aquells/es que tenen fills en els equips més joves, seria impossible la consecució dels nostres objectius. La col·laboració dels pares/mares (famílies) podem resumir-la de forma genèrica en què la inscripció d'un esportista als equips de les diferents categories del Club, suposa el coneixement i acceptació per part dels pares/mares (famílies) de les activitats que ofereix el Club i els compromet a respectar aquest RRI i altres normatives així com procurar que els seus fills/es els respectin.

DRETS:
• A ser tractats amb el màxim respecte.
• A participar en les activitats del Club.v • Quan així ho sol·licitin, rebre de l'entrenador la informació que pugui interessar-los sobre el seu fill/a.

DEURES:
• Autoritzar, convenientment firmat (en imprès model del Club), el desplaçament dels seus fills/es, així com la disputa dels partits, als llocs, dies i hores corresponents.
• Respectar la feina i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de la seva funció.
• Col·laborar amb els seus fills/es perquè acudeixin amb assiduïtat, puntualitat i amb l'equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que s'organitzin.
• Contribuir al bon manteniment de la indumentària esportiva.
• Evitar entrar als vestidors abans, durant o després dels partits sense permís exprés de l'entrenador.
• Evitar interrompre l'entrenament o partit per preguntar o informar l'entrenador. Qualsevol consulta s'haurà de realitzar una vegada finalitzada l'activitat.
• Aportar al Club els documents o informacions dels seus fills/es que se'ls sol·licitin pel que fa a dades personals, dades mèdiques, etc. Sempre relacionats amb l'activitat que ens ocupa, així com a assistir a les reunions a les quals siguin citats per l'entrenador o altres estaments superiors del club.
• Evitar davant dels seus fills/es qualsevol crítica sobre companys, entrenadors, àrbitres, jugadors, el Club o qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat a desenvolupar.
• Mantenir en els partits una actitud correcta cap a tots els participants sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència.

5. FALTES, INFRACCIONS I SANCIONS:

Podran ser lleus, greus i molt greus.

SÓN FALTES LLEUS:
a) Faltes injustificades, no reiterades, de puntualitat a partits, entrenaments i/o desplaçaments.
b) Faltes de respecte lleu a companys, entrenadors, jugadors contraris, àrbitres, auxiliars i altres persones que directament o indirectament participin en les nostres activitats.
c) Ús indegut o deteriorament lleu causat intencionadament en materials o instal·lacions propis i aliens.
d) Qualsevol altre acte que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

SÓN FALTES GREUS:
a) Faltes injustificades, reiterades, de puntualitat a partits, entrenaments i/o desplaçaments.
b) La reiterada i continuada falta de respecte del dret de preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que pugui dur-se a terme en entrenaments, partits, desplaçaments o altres activitats del Club amb altres esportistes, entrenadors, àrbitres o altres persones implicades en l'activitat.
c) Actes d'indisciplina, injúria, ofenses greus o altres accions que causin deteriorament a la imatge dels equips del Club.
d) Agressions físiques o insults greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats.
e) Ús indegut o deteriorament greu causat intencionadament en materials o instal·lacions propis i aliens.
f) Qualsevol altre acte que alteri greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
g) La reiteració de faltes lleus en una mateixa temporada.
h) Aquestes faltes podran ser sancionades amb un partit de suspensió.

SÓN FALTES MOLT GREUS: a) Actes d'indisciplina, injúria, ofenses molt greus o altres accions que causin deteriorament a la imatge dels equips del Club.
b) Agressions físiques o insults molt greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats.
c) La comissió de tres faltes greus en la mateixa temporada.

SANCIONS:
Per la comissió de falta lleu es podran imposar les sancions següents:
1. Amonestació verbal.
2. Amonestació escrita a l'infractor amb comunicació, si aquest és menor d'edat, als seus pares/mares i/o tutors.
3. Realització de tasques, si procedeix, que cooperin en la reparació del dany produït.
4. Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits durant un període no superior a 8 dies.

La sanció 1 correspondrà imposar-la a l'entrenador.
Les sancions 2, 3 i 4 correspondran imposar-les al Director Tècnic.

Per la comissió de falta greu es podran imposar les sancions següents:
1. Amonestació escrita a l'infractor amb comunicació, si aquest és menor d'edat, als seus pares/mares i/o tutors, amb menció de la sanció a l'expedient del jugador.
2. Realització de tasques, si procedeix, que cooperin en la reparació del dany produït o, en el seu cas, abonament de les reparacions necessàries pel deteriorament o greuge causat.
3. Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits per un període no inferior a 15 dies.
Totes aquestes sancions seran imposades per la Comissió Esportiva.

Per la comissió de falta molt greu es podran imposar les sancions següents:
1. Suspensió de la pràctica esportiva i/o assistència a partits durant un període comprès entre 16 dies i una temporada.
2. Expulsió del club.
Aquestes sancions seran imposades per la Junta del Club.

Bottom Ad [Post Page]